اینکه در هنگام جلو رفتن با دختر در چه مرحله ای هستین تعیین میکنه که باید چیکار کنین.

برای فهمیدن اینکه توی کدوم مرجله هستنی چک لیست و توضیحاتش رو دانلود کنین.

دانلود چک لیست

دانلود توضیحات چک لیست